Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหละท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ“บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “
จากชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านขุนไชยทอง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป

en_USEnglish