Select Page

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ“บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “

จากชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านขุนชัยทอง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป

cr.ภาพจาก อ.พัชรินทร์ โชคอำนวย และ คุณปิยนุช ผมพันธ์

en_USEnglish