Select Page

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการพัฒนาสังคม ห้อง 38405  อาคาร 38   ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยในครั้งนี้สาขาได้เชิญหน่วยงานที่จะรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ มาร่วมรับฟัง  และเสนอแนะแนวทางและหลักปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้กับนักศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

en_USEnglish