Select Page

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบรรยายพิเศษ การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง SRRU Educcation 4.0 ถึงจะไกล……ก็ต้องไปให้ถึง ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ห้องประชุมชั้น 2

cr.ภาพจาก นายพา จอกทอง แลtอาจารย์เชาวณี ผิวจันทร์

en_USEnglish