Select Page

เพื่อให้การดพเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตรงานของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จึงขอประกาศเรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวประเมินผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

รายละเอียดทั้งหมด
en_USEnglish