เลือกหน้า
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...
การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก 37

การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก 37

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง  เป็นประธานเปิดงาน  การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก...
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

โดยฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗ โดยวิทยยาการคือ รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย...
วันที่ 25 สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 25 สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 25 สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร   เพื่อพบปะและพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 23 สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อพบปะและพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
thThai