เลือกหน้า

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านพญาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...

โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.)...

เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสร็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ ณ โรงแรมล้านช้าง...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21  พฤษภาคม 2560 และจะขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่...

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ท่าน ดร. อัชราพร   สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด  Miss supranational Surin 2017 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์...

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในระบบเข้าชั้นเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2...

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวประเมินผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวประเมินผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

เพื่อให้การดพเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตรงานของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร (หลักสูตรที่ยังไม่ส่งรายงานประเมินตนเอง รอบ 8 เดือนและแผนพัฒนาหลักสูตรให้นำส่งด้วยค่ะ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด หรือส่งที่...

โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย”

โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย”

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ ด้วยคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย" ในวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 ตึกครุศาสตร์ สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ที่ นางปิยนุช...

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [อาชีพทำเงิน] วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก เป็นอีกวิธีในการเพาะเห็ดฟางสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นทำเพื่อไว้บริโภคเองในครัวเรือนหรือเพื่อศึกษาแล้วต่อยอดเพื่อเพาะเห็ดฟางขาย เพราะการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติกช่วยลดการใช้พื้นที่...

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม   การเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดของปลาสวยงาม สามารถจำแนกออกได้อย่างมากมาย แต่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เช่น ปลาทอง ปลากัด ปลาหางยกยูง ปลาคาร์พ ปลาหมอสี ปลามังกร เป็นต้น การจัดการตู้ปลา  การเลือกตู้ปลาสวยงาม โดยทั่วไปที่ใช้ ก็คือ...

ความเห็นล่าสุด

    thThai