เลือกหน้า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

#วันนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560...
thThai