เลือกหน้า
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 – 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
thThai