Select Page
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา16.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จากการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่าง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ...
โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560

โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560

โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560 วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ 7.2...
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ระหว่าง วันที่ 5,6,8,20 มิถุนายน...
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ระหว่าง วันที่ 5,6,8,20 มิถุนายน...
en_USEnglish