Select Page
โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(กิจกรรมช่วงที่ 2)

 วันเสาร์ที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา

08.00 – 08.30 น.       นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

08.30 – 08.45 น.        พิธีเปิดโครงการ  กล่าวเปิดฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08.45 – 10.30 น.        เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา” โดยวิทยากร อาจารย์จตุพร   เหลือสนุก และ อาจารย์ญาณิศา  สู่ทรงดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการโดย    รศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.        เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา” โดยวิทยากร อาจารย์จตุพร   เหลือสนุก และ อาจารย์ญาณิศา  สู่ทรงดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการโดย    รศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ต่อ)

12.00 – 13.00  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา” โดยวิทยากร อาจารย์จตุพร   เหลือสนุก และ อาจารย์ญาณิศา  สู่ทรงดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการโดย    รศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ต่อ)

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.30 น.        เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา” โดยวิทยากร อาจารย์จตุพร   เหลือสนุก และ อาจารย์ญาณิศา  สู่ทรงดี  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการโดย    รศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ต่อ)

16.30 – 16.45 น.        รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวปิดโครงการ

 

รูปเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1FgjR6xBiK-21MzYb3G0dqXAtRytYMNQ1/view?usp=sharing

en_USEnglish