Select Page

กำหนดการโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564

ณ  อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาคเช้า

เวลา 08.00 – 08.30 น.           คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา 08.30 – 09.00 น.           พิธีเปิดงานโครงการ

กล่าวเปิดงานโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

เวลา 09.00 – 12.00 น.          – ชมวีดีทัศน์ สรุปกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาและผู้มอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2564

– พิธีมอบเกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

– พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประจำปี 2564

– พิธีเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

ประจำปี 2564

– พิธีมอบเกียรติบัตร คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

– พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน  11 สาขาวิชา

– นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ร้องเพลงขอบคุณ

– แขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการนักศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และนิทรรศการ

สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชุมชนโบราณเมืองสุรินทร์

(ประเพณีสู่ขวัญข้าว)

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ภาคบ่าย

เวลา 13.00 – 14.30 น.           การเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์สุรินทร์ “เมืองเปลี่ยน…เปลี่ยนเมือง”

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ศิริพร สุเมธารัตน์ และคณะ

เวลา 14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.45 – 16.30 น.           การเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์สุรินทร์ “เมืองเปลี่ยน…เปลี่ยนเมือง”

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ศิริพร  สุเมธารัตน์ และคณะ (ต่อ)

เวลา 16.30 – 17.00 น.           พิธีปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชมนิทรรศการ

เวลา 08.30 – 17.00 น.           การแสดงผลงานของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

                                      ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

และภูมิภาค

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
หมายเหตุ        1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  1. ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานและปฏิบัติตามมาตรการ

    การเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

  1. การแต่งกาย สวมชุดผ้าไหม ผ้าไทย ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพ
en_USEnglish