Select Page

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
เรียน คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดระบบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทางช่องทาง http://reg1.srru.ac.th/ (Website จองรายวิชา)
1. ภาคปกติตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563
2. ภาคพิเศษตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563
และตามปฏิทินงานทะเบียนฯ จะอนุมัติผลการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม 2564
จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ให้นักศึกษาในความดูแลรับทราบและดำเนินการตามที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งมานี้
(เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้)
ขอขอบคุณครับ

en_USEnglish