Select Page

ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน”
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. – ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. – พิธีเปิด
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด
– กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง
– ชมวีดีทัศน์แนะนำภาคี เครือข่ายชุมชนราชภัฏ และเครือข่ายเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุรินทร์
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. – เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติชมลานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน
“กินวาน สานสัมพันธ์ เรื่องกินเรื่องเล็ก เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่”
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน
“กิน วาน สานสัมพันธ์ เรื่องกินเรื่องเล็ก เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่”
วิทยากรประจำฐานคนรักษ์ป่า นายคำนึ่ง อารีย์เอื้อ นายศรชัย
สุทธิประภา
วิทยากรประจำฐานรักษ์สุขภาพ นางสาวนาตยา คำสะอาด นางอมรรัตน์ คำสะอาด นางสาวสุภาวดี บุญเศษ
วิทยากรประจำฐานคนทำกิน นางสาวมัลลิกา แบบอย่าง นางสาวพิมพ์สุภัค สร้อยจิตร
วิทยากรประจำฐานคนแปรธาตุ นางสาวกฤษณา เจริญผล นายอินทรีย์ โหระกุล นางสาววาสนา แป้นโสม
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. – รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เสวนา “เขียนวิชา ลงแผ่นดิน” ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็น
กระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา เขียนวิชาลงแผ่นดิน
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.ดำเกิง โถทอง
ตัวแทนเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุรินทร์
นางสาวอิสรีย์ ทองเบาะ นายชื่นชัย บุญปก
ตัวแทนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติบุรีรัมย์

en_USEnglish