Select Page

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3

เพื่อมอบหมายภาระงานหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

en_USEnglish