Select Page

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓
และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สพม. ๓๓ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการในครั้งนี้

CCF30102562

 

en_USEnglish