Select Page

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลัก ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย
จังหวัดสุรินทร์เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลักร้านใหม่ไม่เพิ่มร้านเดิมทำตามกฎหมาย
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นายนิวัติน้อยผางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมพื้นที่โซนนิ่งรอบสถานศึกษา
ซึ่งจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส. )
ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เช่นตำรวจ สาธารณสุข สรรพสามิตจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง สถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และ 46/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย เราทำได้
สำหรับจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเป็นจำนวนมาก
มีการเติบโตของสังคมเมือง ก่อให้เกิดการเข้าถึงต่อสังคมสื่อต่างๆรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีช่องทางการจำหน่ายตามร้านค้ารอบสถานศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งว่าปัจจุบันสถานศึกษาแต่ละแห่ง จะมีเขตพื้นที่โซนนิ่งของตนเองชัดเจนแล้ว
สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ซึ่งจะแตกต่างกันแต่ปัญหา ที่สำคัญในปัจจุบันยังพบว่ามีสถานศึกษาหลายอย่างหลายแห่งไม่ทราบขอบเขตพื้นที่โซนนิ่งที่ชัดเจน
ทำให้ยากต่อการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว
ด้านนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
กล่าวว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถานบริการนั้น ที่ผ่านมายังพบปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายตามคำสั่งของคณะ ค.ส.ช
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเวทีในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ป้องกันการทำผิดรวมถึงจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ปลอดยาเสพติด
การพนันและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ตลอดจนแก้ปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก
สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือการป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่มาตรการสนนิ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
ที่ช่วยกำจัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนและควบคุมร้านขายเหล้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายผู้ประกอบการต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแต่ละจังหวัด

 

en_USEnglish