Select Page

การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์

ลิงก์รายละเอียด

CCF05072562

 

 

en_USEnglish