Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร คบ.5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย
โดยอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง เป็นประธานเปิดโครงการ
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๘ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ี้เพื่อมุ่งสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติทางความคิด การปรับตัว การใช้ชีวิตทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

en_USEnglish