Select Page

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ – เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เวลา ๐๘.๓๐ น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการแนะนำทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่การใช้ชีวิต
พร้อมทั้งการแนะนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

en_USEnglish