Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วงกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนา สู้ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลไกสภาผู้นำชุมชน
โดยสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก ด้วย สภาผู้นำชุมชน โดยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านสำโรง ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วย สภาแผู้นำชุมชน…เรียนรู้จากตัวอย่างที่ทำได้จริง
สังคม ชุมชน หมู่บ้าน พัฒนาได้ ด้วยคนในชุมชน ด้วย สภาผู้นำชุมชน…

en_USEnglish