Select Page

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนาสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมที่ ๙.๑ การเสวนาประชาวิจารณ์ชี้แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการ

en_USEnglish