Select Page

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562

เปิดอ่านไฟล์

ปกติ-2-61

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

เปิดอ่านไฟล์

กศ.บป.-2-61
en_USEnglish