Select Page

วันที่ 16 มกราคม 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายหนึ่ง กับ  คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “หน่วยงานทั้งสอง”  หน่วยงานทั้งสองได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน  เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑   บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา ๓ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๑๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒   บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป

ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อ ๓   แนวทางความร่วมมือประกอบด้วย

  • การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานให้แก่เครือข่ายลักษณะ

การทำงานการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งตีพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

(๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(๓) การส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกัน เป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๔) การจัดเวที เสวนา อภิปราย สัมมนาทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(๕) การร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึก ข้อตกลงนี้หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

(๖) ความร่วมมือในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการแก่ ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(๗) การประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความลงในวารสารทางวิชาการ เป็นต้น

ข้อ ๔  บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดำเนินการขั้นต่อไป หน่วยงานทั้งสอง จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

ข้อ ๕  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก็สามารถกระทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

ข้อ ๖  หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมก็ได้  โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหน่วยงานทั้งสอง ได้อ่าน และเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ

 

en_USEnglish