Select Page

กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    ณ  ห้องเธียเตอร์  ชั้น ๒  อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.         ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         พิธีเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒๔ และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

– นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมอันดับที่ ๑ – ๓

– นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

– อาจารย์ประจำวิชานักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

– อาจารย์ประจำชั้นนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป      งานเสวนาทางวิชาการ “การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้กรอบ AEC” โดย อาจารย์เกษมสันต์  วีระกุลและคณะ

หมายเหตุ

๑.  นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมอันดับที่ ๔ – ๑๐ ทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของท่าน

๒.  หากมีรายชื่อผิดพลาด หรือมีข้อแก้ไข โปรดติดต่อ นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง  ๐๔๔-๕๑๓๓๖๙  ๐๙๘-๘๑๘๘๓๑๘

๓.  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

en_USEnglish