Select Page
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมใบสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมใบสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการในครั้งนี้พร้อมรายละเอียดดังนี้...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ...
en_USEnglish