Select Page

ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ..2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ มอบหมายให้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมือง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นโครงการที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายในการทำประชาคมเพื่อจัดเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

 

en_USEnglish