Select Page

แหล่งทุนภายในประเทศ

 1.   กรมการศาสนา

ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการทางด้านศาสนาทั้งยังสนับสนุนการวิจัยด้านการศาสนาแก่นักศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการศาสนา นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-2281-6540 URL:http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm

 1. 2. กรมการศึกษานอกโรงเรียน

มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2281-6461 URL: http://www.nfe.go.th

 1. 3.   กรมควบคุมมลพิษ

มีหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษรวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การควบคุมมลพิษในด้านต่าง ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ โทร. 0-2642-5028 (วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและอากาศ), 0-2619-2299 ต่อ 2340 (วิจัยเกี่ยวกับสารอันตรายและกากของเสีย), 0-2579-5269 (วิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ) URL: http://www.pcd.go.th

 1. 4. กรมป่าไม้

มีหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทดลองและพัฒนาวิชาการด้านการป่าไม้และสัตว์ป่าและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งยังให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2579-5269 URL : http://www.forest.go.th

 1. กรมวิชาการ

เป็นหน่วยงานสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-22821816 ต่อ 604 โทรสาร. 0-2281-2602 URL: http://www.dcid.go.th

 1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2246-0031, 0-2246-1145-6 URL: http://www.dip.go.th

 1. 7. กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัยโดยการนำเทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรมที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในงานผลิตของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-2246-0064 ต่อ 625 URL: http://www.ttc.moste.go.th

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2694-1222ต่อ 2073 URL: http://www.tat.or.th

 1. การเคหะแห่งชาติ

มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองปรับปรุงซื้อหรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น นอกจากนี้มีทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.092324-0411-20 ต่อ 6376 URL: http://www.nhanet.or.th

 1. ทุนวิจัยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทร-เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่ทำการวิจัย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่กองวิชาการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2437-2047 URL: http://www.bma.go.th

 1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท ทบวงมหาวิทยาลัย

ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โทในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-9511, 0-2441-4125 ต่อ 211,212, 213 URL: http://www.mahidol.ac.th

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกศึกษา ในลักษณะภูมิภาคศึกษาโดยแยกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิคตอนใต้ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2516-0040-2 URL: http://www.tu.ac.th

 1. 13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ในเรื่องนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ศูนย์ IMT-GT Studies Center มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 047-211-030 ต่อ 2182,2946-8 URL: http://www.imt-gt.org

 1. มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตเป็นสถาบันเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพขององค์การต่าง ๆ รวมทั้งให้ทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ โทร. 0-2525-2978-9 URL://dmh2001.com

 1. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ทะเบียนเลขที่ กท.1075) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมนิค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองและที่ดิน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย โทร. 0-2295-3171 URL : http://www.thaiappraisal.org

 1. มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 092251-1133-4 (ไม่มีเว็บไซต์)

 1. มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรมโดยจะสนับสนุนในสาขาโรคหัวใจ, โรคปอด, โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมโป่งพอง โรคติดต่อและโรคอื่น ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ โรงพยาบาลโรคทรวงอก โทร. 0-2588-3000-4 ต่อ 100 (ไม่มีเว็บไซต์)

 1. มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการแพทย์หรือตามความสนใจของมูลนิธิฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2250-0065-7, 0-2252-1733, 0-2253-5411, 0-2255-3742 (ไม่มีเว็บไซต์)

 1. มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในด้านสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2386-1590, 0-2386-1420, 0-2386-1469 (ไม่มีเว็บไซต์)

 1. มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)

มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นเงินกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม URL: http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html

 1. 21. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระทั้งในหรือนอกประเทศ เพื่อนำเอางานวิจัยมาเผยแพร่แก่สาธารณชน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.    0-2283-2012 URL: http://www.bot.or.th

 1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)

เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม URL: http://www.biotec.or.th/?sw=funding

 

 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร(องค์การมหาชน)

เป็นองค์การเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3314-5 URL: http://www.sac.or.th

 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5 URL : http://www.nectec.or.th

 1. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต URL : http://www.mtec.or.th

 1. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่และควบคุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคบุหรี่ของคนไทย รวมทั้งยังสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากบุหรี่ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8269 URL : http://www.thaiantitobacco.com

 1. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นศูนย์กลางบริการด้านวิชาการและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาสถาบันฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบหรือความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมของสถาบันฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 034-225-400-3 ต่อ 4054 URL : http://www.idea.moe.go.th

 1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนที่ โทร. 0-2951-1286 URL  : http://www.hsri.or.th

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

มีหน้าที่ในการริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตรวิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษารวมทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในแขนงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 143, 144,182 URL: http:///www.ipst.ac.th

 1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนทำการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการสหกรณ์แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2241-3634, 0-2241-3332 URL: http://www.clt.or.th

 1. สำนักงบประมาณ

เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ URL: http://www.bb.go.th

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัยเพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ URL: http://www.trf.or.th

 1. 33. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-222-0206-9 URL: http:///www.krisdika.go.th

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาของชาติประสานนโยบายและแผนการศึกษาเพื่อให้กระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติ, ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการศึกษานอกจากนี้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2668-7110-24 ต่อ 2511,2513, 2515 URL: http://www.once.go.th

 1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวม นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2280-1104-9 ต่อ 109 URL: http://www.moe.go.th/webtes

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศทั้งยังให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2282-2531, 0-2282-3890 URL: http://nccc.thaigov.net

 1. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2247-0028 ต่อ 173-5 URL: http://www.cuture.go.th/thai

 1. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการและควบคุมดูแลกิจการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตการใช้และการจำหน่ายน้ำตาล นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293 URL: http://www.csb.in.th

 

 

 

 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

มีหน้าที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกำกับ กำหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยา เครื่องสำอาง ฯลฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8441-90 URL: http://www.fda.moph.go.th

 1. สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมลภาวะ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2279-7180-9 ต่อ 210 URL: http://www.oepp.go.th

 1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

มีหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตามประเมินผล และเป็นศูนย์กลางประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงาน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2612-1555 ต่อ 354, 356, 376 URL: http://www.nepo.go.tn

 

 

 

 

en_USEnglish