Select Page

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ออกพื้นที่ งานบริการวิชาการเข้ารวมโครงการเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มคน (กิจกรรม : คลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP) หลักสูตร : การยกระดับเครื่องจักสาน (ฟางข้าว)
ระหว่างวันที่ 7 – 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (หลังสูตร 5 วัน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

en_USEnglish