Select Page

โครงการรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์“สายน้ำแห่งอาเซียน”
พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
วันที่ 12 เมษายน 2561
ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
พิธีรดน้ำขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยและภริยา, อธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
พิธีสรงน้ำพระพุทธสุรินทรพรและก่อเจดีย์ทราย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ
-พิธีเปิดงาน “สงกรานต์สายน้ำแห่งอาเซียน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

en_USEnglish