Select Page

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลุมพินีแกนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

en_USEnglish