Select Page

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 5 ปี
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
“ทบทวนความรู้ เพื่อพิชิตสนามสอบ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

en_USEnglish