Select Page

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น
ซึ่งจัดโครงการสัมมนาและและประชาสัมพันธ์หลังสูตร นอกสถานที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษา

en_USEnglish