Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ช้างขุนไชยทอง “Open Elephant Home”
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งจัดการแสดง โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช่วยเป็นล่ามแก่ชาวต่างชาต โดยจัดขึ้น ณ บ้านขุนไชยทอง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

en_USEnglish