Select Page

โครงการอบรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 11 – 12 , 18-19 และ 25 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยมีท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานเปิดโครง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะด้านตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษาให้เกิดความชำนาญการ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจริงในชีวิตประจำวัน

en_USEnglish