Select Page

โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21”
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่นำโดย คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมฯ และคณะนักเขียน อีก 6 ท่านคือ
คุณเฉลิมศักดิ แหงมงาม นักเขียนและเลขาธิการสมาคมนักเขียนฯ
คุณสัจภูมิ ละออ กรรมการสมาคมนักเขียนฯ และผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำสำนักงานใหญ่
คุณพินิจ นิลรัตน์ นักเขียน-กวี และอุปนายกสมาคมนักเขียนฯ
อ.สกุล บุณยทัต อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสมาคมนักเขียนฯ และนักเขียน-กวี-นักวิจารณ์วรรณกรรม
คุณสุปัน รักเชื่อ ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการข่าวทางวิทยุของ อสมท.
และคุณแสงทิวา นราพิชญ์ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษจิกายน 2560
โดยมีท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานเปิดโครง

 

en_USEnglish