Select Page

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 38705 ชั้น 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
และ อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน อาจารย์ผู้สอน กลุ่มวิชาจิตรวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

en_USEnglish