Select Page
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560 ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิสอบ25092560...
ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน 2.-คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน 3.-แบบข้อตกลง...
การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๓...
โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรม ในโครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม / แผนงาน...
โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
en_USEnglish