Select Page

เมื่อวันที่ 2 กันยายน2560   ผศ. ดร จิรายุ  ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes) เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ…เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นให้จัดทำแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ 4ระดับ    ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล  แอนด์ คอนเวนชั่น เช็นต์เตอร์  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

en_USEnglish