Select Page

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ หรือ https://www.facebook.com/srruhuman
โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๕๕๓๔๖๐, ๐๔๔-๕๑๓๓๖๙

en_USEnglish