Select Page

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ระหว่าง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ จำนวน 4 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนนท์ รัตนรวมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์และ4) อาจารย์อรุโณทัย อุ่นไธสง ทำการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ผลการประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับดี (อย่างไม่เป็นทางการ)ข้อเสนอแนะในภาพรวมจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
จุดเด่น
1.ผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.บุคลากรมีความรักในองค์กร มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
3.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
จุดที่ต้องพัฒนา
1.ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลไปยังศิษย์เก่าทุกๆสาขาให้ทั่วถึง
2.ควรเพิ่มทักษะการใช้ภาษาให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในอาชีพ
3.ควรสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยเร่งด่วน

en_USEnglish