Select Page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคาร ที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ อาคาร ๓๘ ชั้น ๓ เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI : Thai Journal Citation Index Centre) ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมบุคลากร

en_USEnglish