Select Page

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ กับท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ห้องประชุม38705

en_USEnglish