Select Page

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 นายบุญทัน  พาหา  อาจารย์สาขาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู รุ่นที่ 1  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 13 วัดหนองริวหนัง อ.หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

en_USEnglish