Select Page

การบรรยายพิเศษหัวข้อการทำคลิปสั้นในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 2572502n  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาสังคม  ได้รัเกียรติจากพี่จืด เข็มทอง โมราษฎร์หรือ.จืด กลุ่มเด็กรักป่า

en_USEnglish