Select Page
รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ...
en_USEnglish