Select Page

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯและขอขอบพระคุณคณะกรรมการ นำโดย ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา ประธานกรรมการ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการ นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด เลขานุการ และนางสาวศศิธร จันครา ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.66 ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมจุดเด่น
ในแนวทางการพัฒนา 1) ควรส่งเสริมการตีพิมพ์วารสารฐาน TCI และจัดทำวารสารของคณะให้ขึ้นฐาน TCI 2)หลักสูตรควรสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ หล่อหลอมให้เป็นปึกแผ่น

 

en_USEnglish