Select Page
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบรรยายพิเศษ การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง SRRU Educcation 4.0...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 14 มิถุนายน 2560

**ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึกประสบการณ์ล้านช้าง...
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ระหว่าง วันที่ 5,6,8,20 มิถุนายน...
ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางธรรมชนก  ใจเมืองและ นายคมกฤษณ  คล้ายบุตร  ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อขอเชิญท่านเป็นวิทยากร...
en_USEnglish