Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาองค์กรความร่วมมือร่วมใจสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากจากท่าน ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  วิทยากรบรรยายโดย ผศ.จินตนา  ด้วงแพง อาจารย์แม่ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ห้องจันทน์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี จังหวัดอุดรธานี

 

en_USEnglish