Select Page

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) และให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจกรอบความคิด แนวทางในดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องฑัณทวาลธิเธียเตอร์ อาคาร 31  ชั้น 2

 

en_USEnglish